085-159-3888      จันทร์ - ศุกร์ 08:00 - 17:00 น.      contact@italthailawfirm.com

Service Our

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานกฎหมาย อิตัลไทย หรือ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า “ITAL THAI LAW FIRM” เป็นสำนักงานกฎหมายที่ให้บริการทางด้านกฎหมายและการบัญชี ซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคมธุรกิจทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ ประกอบด้วยทีมผู้บริหารที่มีคุณความรู้ ความชำนาญ และเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี จึงสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานในระดับสากาล

ทำไมถึงต้องเลือกเรา ?

เพื่อตอบสนองความต้องการในการเริ่มต้นธุรกิจได้ที่แท้จริง อิตัลไทยจึงมีบริการที่มีความหลากหลาย ในการเริ่มต้นธุรกิจทั้งในส่วนของการจดทะเบียนบริษัท ,จดเครื่องหมายการค้า ตลอดจนการจัดทำบัญชี/ปิดงบการเงิน เพื่อการดำเนินธุรกิจในประเทศและเพื่อการขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ

อิตัลไทย ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานระดับสากลกับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล.

ลูกค้าอิตัลไทย จะได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการส่วนของการจดทะเบียนบริษัท ,จดเครื่องหมายการค้า ตลอดจนการจัดทำบัญชี/ปิดงบการเงินและบริการอื่นๆ ของอิตัลไทย นอกนี้ยังสามารถได้รับคำปรึกษาจากทีมผู้เชี่ยวชาญในบริการต่างๆ

The Law Should Know 16

Expert

ดร.เชาว์วัจน์ พาณิชย์เสรีวิศิษฐ์
เชี่ยวชาญจดทะเบียนบริษัทปริญญาตรี : นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รุ่น 10)


ปริญญาโท : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารการเมือง) มหาวิทยาลัยเกริก (รุ่น 5) , นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ


ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารการเมือง) มหาวิทยาลัยเกริก (รุ่น 2)

ด้านภาษา : สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได้

ธนกฤต อรัญฤทธิ์
เชี่ยวชาญด้านจัดทำบัญชี/ปิดงบการเงิน


ปริญญาตรี : นิติศาสตรบัณฑิต
ปริญญาโท : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ด้านภาษา : สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได้

เมริซ่า เมริซ่า
เชี่ยวชาญด้าน VISA และใบอนุญาตทำงาน


ปริญญาตรี : นิติศาสตรบัณฑิต
ปริญญาโท : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ด้านภาษา : สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได้

เจสสิก้า เจสสิก้า
เชี่ยวชาญด้านการจดเครื่องหมายการค้า


ปริญญาตรี : นิติศาสตรบัณฑิต
ปริญญาโท : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ด้านภาษา : สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได้

Warranty work with a professional team. Service quality standard ISO 9001:2008

โทรหาเรา 085-159-3888

Make an Appointment

Client Testimonials

Article