085-159-3888      จันทร์ - ศุกร์ 08:30 - 17:30 น.      contact@italthailawfirm.com

จดครบถ้วนทุกรายการเอกสารที่นิติบุคคลจะต้องมี!!! 100%  

อิตตัลไทย ให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ เช่น จดจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนการค้า จดสิทธิบัตร จดเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง,ลูกจ้าง ใบอนุญาตโรงแรม ที่เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจทุกประเภท แก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียน ลดทุนจด ทะเบียน เปลี่ยนชื่อบริษัท เปลี่ยนชื่อห้างหุ้นส่วน แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้างลูกจ้าง ขอใบอนุญาตนำเที่ยว ขอใบอนุญาตจำหน่ายบุหรี่ ขอใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ขอใบอนุญาตทำงานต่างด้าว work permit ต่ออายุใบอนุญาตทำงานต่างด้าว ขอวีซ่า visa ต่ออายุวีซ่า เปลี่ยนประเภทวีซ่า ย้ายตราวีซ่า ต่อวีซ่าแต่งงาน ต่อวีซ่านักเรียน จดทะเบียนนำเข้า ส่งออก กรมศุลกากร จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนเลิกกิจการ เลิกบริษัท เลิกห้าง เลิกร้านค้า จดทะเบียนเสร็จชำระบัญชี

แนะนำให้ธุรกิจมีรูปแบบกิจการที่เหมาะสม โดยพิจารณาองค์ประกอบที่สำคัญ เช่น ลักษณะการประกอบกิจการ ความคล่องตัวในการบริหารงาน ความเชื่อถือ เป็นต้น เพื่อให้ธุรกิจได้รับประโยชน์ทางด้านภาษีสูงสุด สำนักงานฯให้บริการครบวงจร ตั้งแต่จัดตั้งธุรกิจ จนกระทั่งถึง จดเลิกและเสร็จชำระบัญชี ให้การจดทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็วถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

จดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า

                    จดทะเบียนบริษัท  ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด

                    จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น

                          - แก้ไขกรรมการ อำนาจกรรมการ

                          - เพิ่มทุน ลดทุน

                          - แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

                          - ย้ายที่ตั้งสำนักงาน

                          - เพิ่ม ลด สาขา

                          - เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น

                   จดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี

                   จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีธุรกิจเฉพาะ

                   จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ต่อกรมสรรพากร

                   ขึ้นทะเบียนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

                   จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต่ออายุ โอน ตรวจสอบเครื่องหมายการค้า

                   ขอชำระภาษีโรงเรือน ,ภาษีป้าย

                   ต่อใบอนุญาตโรงงาน ฯลฯ

  • ให้คำแนะนำรูปแบบการจดทะเบียนที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ทางด้านภาษีอากร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • สำนักงานฯ แจ้งขอข้อมูล และเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนจากท่าน
  • สำนักงานฯ จัดทำแบบฟอร์มจดทะเบียน และส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องของกิจการลงนาม
  • สำนักงานฯ จัดส่งเอกสารที่นำไปยื่นจดทะเบียนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วให้ท่าน
ลำดับรายละเอียดงานบริการค่าบริการ (บาท)
1 จดทะเบียนบริษัทจำกัด 9,999
2 จดทะเบียนบริษัทจำกัด+ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่สรรพากรพื้นที่ 9,999
3 จดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงานในพื้นที่เดียวกัน (ที่กระทรวงพาณิชย์+สรรพากร) 7,000
4 จดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงานต่างพื้นที่ (ที่กระทรวงพาณิชย์+สรรพากร) 8,000
5 จดทะเบียนเพิ่ม/ลดสาขา ที่กระทรวงพาณิชย์ 7,000
6 จดทะเบียนเพิ่ม/ลดสาขา ที่กระทรวงพาณิชย์+สรรพากร+ดำเนินการเรื่องยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกัน 7,999
7 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการเข้า- ออก 7,000
8 จดทะเบียนแก้ไขอำนาจกรรมการ 7,000
9 จดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท + เปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) 9,999
10 จดทะเบียนลดทุนบริษัท 7,000
11 จดทะเบียนแก้ไขชื่อนิติบุคคลและตราประทับ 7,000
12 จดทะเบียนแก้ไขตราประทับ 7,000
13 จดทะเบียนแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) 5,999
14 จดทะเบียนแก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ ที่กระทรวงพาณิชย์ + สรรพากร 7,000
15 จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,000
16 ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของชาวต่างชาติ 4,000
17 จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ 7,000
18 จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ 4,000
19 จดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด 10,000
20 จดทะเบียนเลิกกิจการ / บริษัท / ห้างหุ้นส่วน พร้อมชำระบัญชี (กรณีไม่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม) 9,999
21 จดทะเบียนเลิกกิจการ / บริษัท / ห้างหุ้นส่วน พร้อมชำระบัญชี (กรณีเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม) 13,999
22 ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง 4,000
23 คัดหนังสือรับรองและเอกสารอื่น ๆ ครั้งละ 1,000
24 จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ 6,000