085-159-3888      จันทร์ - ศุกร์ 08:30 - 17:30 น.      contact@italthailawfirm.com

วีซ่าธุรกิจ (NON-B) และ การยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

วีซ่า (Visa) คือเอกสารที่แสดงว่า บุคคลนั้นได้รับอนุญาตให้เข้าสู่เขตแดนหรือพื้นที่ ซึ่งได้ระบุไว้ในวีซ่า นั้น ภายในกรอบเวลาที่กำหนด เอกสารอนุญาตอาจอยู่ในรูปของเอกสารสำคัญ แต่โดยส่วนใหญ่ จะเป็นตราประทับอยู่ในหนังสือเดินทาง ซึ่งโดยส่วนใหญ่ จะมีเงื่อนไขต่าง ๆ ของวีซ่า แต่ละประเภทติดมาด้วย เช่น เขตพื้นที่ที่อนุญาตให้เดินทางเข้าไปได้, อายุของ Visa, ช่วงเวลาที่เดินทางเข้าออกได้ แม้กระทั่งอนุญาตให้เดินทางเข้าออกประเทศได้กี่ครั้ง เป็นต้น

โดยทั่วไปแล้ว วีซ่า จะไม่ให้สิทธิต่าง ๆ กับผู้ที่ได้รับวีซ่ามากนัก รวมถึงการได้รับ วีซ่า นั้น ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า ผู้ที่ได้รับ จะสามารถเดินทางเข้าประเทศนั้น ๆ ได้เสมอไป และวีซ่าดังกล่าวนี้ สามารถถูกยกเลิกเมื่อใดก็ได้ นอกจากนี้ ผู้มีวีซ่า อาจถูกตรวจสุขภาพเพิ่มเติม หรือตรวจสอบประวัติในช่วงก่อนเข้าประเทศนั้น ๆ ด้วย โดยสรุปแล้ววีซ่า (ในความหมายด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ก็คือ เอกสารสำคัญในการขออนุญาตเข้าประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือเขตปกครองเขตใดเขตหนึ่งโดยคนที่ไม่ได้มีสัญชาติของประเทศนั้น ๆ

ในบางประเทศ ผู้ที่เป็นประชากร หรือนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะต้องขอวีซ่า ประเภท Exit Visa เพื่อขออนุญาตก่อนที่จะออกจากประเทศนั้น ๆ ด้วย

ใบอนุญาติทำงาน หรือ work permit  หมายถึง  ชาวต่างชาติที่ต้องเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจ กิจการ หรือ ลูกจ้าง ทุกอาชีพนั้น จำเป็นต้องยื่นขอการเปลี่ยนประเภทการลงตราตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย ว่าด้วย ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยต้องยื่นขอการเปลี่ยนแปลงประเภทการลงตราเป็น Non-Immigrant Visa ''B'' หรือวีซ่าประเภทธุรกิจ และเมื่อทำการเปลี่ยนลงตราเรียยร้อยแล้วนั้น จำเป็นต้องยื่นขอใบอนุญาติทำงาน หรือ work permit มิฉะนั้นจะไม่สามารถทำงานในราชอาณาจักรไทยได้

       เมื่อชาวต่างชาติที่ดำเนินการขอวีซ่า Non-Immigrant Visa ''B'' มาแล้วแต่ยังไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาติทำงาน หรือ work Permit  ท่านสามารถยื่นขอเองได้ทีกรมจัดหางานกระทรวงแรงงานภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากที่ท่านได้เดินถึงประเทศไทยแล้ว ตามกฎหมายที่ให้พำนักอยู่ได้ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว 

การขออนุญาตทำงานครั้งแรก หรือเมื่อใบอณุญาตเดิมขาดหมดอายุจึงขอใหม่  คุณสมบัติของคนต่างด้าวที่จะขอใบอนุญาตทำงาน

1.คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง(NON-IMMIGRANT)โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน ( TOURIST/TRANSIT )ซึ่งจะอนุญาตทำงานในครั้งแรก หรือเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุจึงขอใหม่     

2.มีความรู้และความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาต

3.ไม่เป็นบุคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั้นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะสุดท้าย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคซิฟิลิสในระยะที่ 3

4.ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาต

   เอกสารสำหรับยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน ( Work permit )   มีดังต่อไปนี้

   1.แบบคำขอ ต.ม.1 และรูปถ่ายขนาด 3x4 เซนติเมตร (1 นิ้วครึ่ง) จำนวน 3 รูป ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ที่ไม่ใช่รูปจากคอมพิวเตอร์/โพลารอยด์ )

   2.หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ชี้แจงความจำเป็นในการจ้างแรงงานต่างด้าว กรณีบริษัทผ่าน B.O.I หรือ กนอ ให้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ชี้แจงเหตุผลที่ไม่ยื่นใช้สิทธิ์ B.O.I หรือ กนอ. พร้อมสำเนาบัตรส่งเสริม 

   3.หนังสือรับรองการจ้างงาน หรือ สัญญาจ้าง

   4.สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงาน

   5.ใบรับรองแพทย์

   6.สำเนาหนังสือเดินทางหรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมฉบับจริง

   7.สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกรณีที่เป็นการประกอบวิชาชีพที่กฏหมายกำหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

   8.หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้าง(กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ใช้สำเนาใบอนุญาตทำงาน )ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

 

 เอกสารที่ประกอบการพิจารณาตามประเภทของกิจการ/นายจ้าง

   1.สถานประกอบการเอกชน

 •  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคลไทย และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน ) หรือนิติบุคคลต่างด้าวให้ยื่นสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวออกตามพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542 พร้อมนำหลักฐานการนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในประเทศ
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ภ.พ.01 และ ภ.พ. 20 ) ที่ระบุประเภทกิจการ ภ.พ. 09 หากมีการเปลี่ยนแปลง
 • กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แนบสำเนาใบอนุญาตทำงานของนายจ้าง หากนายจ้างผู้นั้นไม่ได้ทำงานในประเทศไทย และไม่มีใบอนุญาตทำงานต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบอำนาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน
 • กรณีนายจ้างประกอบกิจการที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายอื่น หรือต้องมีหนังสืออนุญาตให้ดำเนินกิจการจากหน่วยงาน ของรัฐที่เกี่ยวข้อง  เช่นหนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน , หนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม , ใบอนุญาตองค์กรอาหารและยา , ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว , ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็น สถานที่จำหน่ายอาหาร ฯลฯ
 • บัญชีรายชื่อคนต่างด้าว พร้อมเลขที่ใบอนุญาตทำงาน  อยู่ในสถานประกอบการ แผนภูมิการแบ่งงานและแผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
 • สำเนาหลักฐานการจ่ายเงินประกันสังคมเดือนล่าสุด และสำเนาเอกสารรายได้ที่เป็นปัจจุบัน ได้แก่งบการเงิน และ ภงด.50 หรือ ภงด. 51(ปีล่าสุด)  และ ภพ.30
 • รูปถ่ายสถานประกอบการ 4รูป ป้ายชื่อบริษัท 1รูป ด้านหน้าเห็นตัวอาคาร 1รูป ภายใน 2รูป (รูปถ่ายในโรงงาน 2รูป) ถ้ามี

   2. โรงเรียนเอกชน / มหาวิทยาลัยเอกชน

 • สำเนาหนังสือแต่งตั้งครูหรือผู้สอน (ผู้ทำหน้าที่ด้านการเรียนการสอน) ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมสัญญาจ้าง / มหาวิทยาลัยเอกชนให้แสดงหนังสือรับรองการหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยระบุชื่อคนต่างด้าว ตำแหน่งและระยะเวลาการจ้าง
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ยกเว้นตำแหน่งครูฝึกสอน หรือใบผ่อนผันใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 • สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่ และใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ  / ใบอนุญาตต่างๆ (ถ้ามี) / สำเนาใบจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามของมหาวิทยาลั
 • เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา/ เอกสารแสดงผลการศึกษารายวิชา และเอกสารแสดงประสบการณ์การเป็นครู (ถ้ามี)

   3. หน่วยงานราชการ 

 • หนังสือรับรองจากส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ / องค์การมหาชน / เขตการศึกษา (กรณีครูโรงเรียนรัฐบาล ) โดยระบุชื่อ ตำแหน่ง และระยะเวลาการจ้างงาน
 • กรณีครูโรงเรียนรัฐบาลให้แสดงใบประกอบวิชาชีพครู ( ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ) ยกเว้น ตำแหน่งครูฝึกสอน

   
4. มูลนิธิหรือสมาคม

       หนังสือรับรองนิติบุคคลของมูลนิธิ สมาคม วัตถุประสงค์ พร้อมบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ

   5. กิจการถ่ายหรือทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ 

 • หนังสือรับรองจากสำนักพัฒนาการท่องเที่ยว ใบอนุญาตเป็นผู้ประสานงาน  พร้อมรายชื่อ – ตำแหน่งงาน และเลขที่หนังสือเดินทางของคนต่างด้าว
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน6 เดือน)
 • ขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ (Work Permit)
 • ต่อใบอนุญาตครบปี
 • เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน
 • แจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน
 • ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-B) (วีซ่าทำงาน)
 • ต่อ One Stop Visa (สามารถได้วีซ่าและใบอนุญาตทำงานในวันเดียวกัน)
 • ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-O) (วีซ่าติดตามครอบครัว)
 • ต่อ Non Immigrant O (วีซ่าแต่งงาน)
 • ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-B) (วีซ่ากรณีเป็นครู อาจารย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญในสถานการศึกษา)
 • ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-ED) (วีซ่านักศึกษา)
 • ต่อ Non-Immigrant Visa “O-A” (วีซ่าบั้นปลาย)
 • After the status of Visa (เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา)
 • Re-Entry Visa (การทำเรื่องขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย)
 • Report 90 days (แจ้งอยู่เกิน 90 วัน)

บริการและอัตราค่าบริการขอ/ต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่า

ลำดับรายละเอียดงานบริการค่าบริการ (บาท)
1  
– ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน + วีซ่า 1 ปี 13,000
– สำหรับธุกิจที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI 19,999
   
2    
– ขอใบอนุญาตทำงานใหม่ + วีซ่า 1 ปี 15,999
– สำหรับธุกิจที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI 19,999
   
3    
– ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ + วีซ่า 1 ปี 18,999
– กรณีเปลี่ยนบริษัทและไม่ต้องการเดินทางออกนอกประเทศไทย  
   
4    
– ขอใบอนุญาตทำงานสำนักงานผู้แทนฉบับใหม่ + วีซ่า 1 ปี 13,960
– ยื่นที่ศูนย์ One Stop Services  
   
5    
– ต่อใบอนุญาตทำงานสำนักงานผู้แทน + วีซ่า 1 ปี 15,999
   
   
6    
– เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา หรือเปลี่ยนประเภทวีซ่า 23,999
– จากวีซ่าท่องเที่ยว /Transit Visa / ผ.30 เป็น Non-B, Non-O  
   

 

ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

ลำดับรายละเอียดงานบริการค่าบริการ (บาท)
1 ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ 1 ปี (ที่ดินแดง) 9,999
2 ต่อใบอนุญาตทำงาน 1 ปี (ที่ดินแดง) 7,999
3 ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ 1 ปี (BOI) 12,999
4 ต่อใบอนุญาตทำงาน 1 ปี (BOI) 10,999
5 เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มที่อยู่ ตำแหน่งงาน ลักษณะการทำงาน 5,000-5,900
ประเภทการทำงาน ท้องที่การทำงาน ประเภทกิจการ
6 แจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน 5,000
7 รายงานผลการทำงานในรอบปี 5,000
8 ขอใบอนุญาตทำงานใหม่ (นอกเขตกรุงเทพมหานคร) 13,999
9 ต่อใบอนุญาตทำงานใหม่ 1 ปี (นอกเขตกรุงเทพมหานคร) 10,999

 

VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย)

ลำดับรายละเอียดงานบริการค่าบริการ (บาท)
1 ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (เจ้าหน้าที่ไปพร้อมกับลูกค้าชาวต่างชาติในครั้งแรก 10,999
ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ)
2 ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ) 9,999
3 ต่อวีซ่าทำงานสำนักงานผู้แทน 1 ปี (ที่ศูนย์ One Stop Services) 5,890
4 ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (BOI) 13,999
5 ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (BOI) 12,999
6 วีซ่าติดตามครอบครัว (สำหรับคู่สมรส 2,900/ท่าน, สำหรับบุตร 2,900/ท่าน) 10,999/ครอบครัว
7 ขอวีซ่าบั้นปลาย / วีซ่าแต่งงาน / วีซ่านักศึกษา / วีซ่าอาจารย์ (ครั้งแรก) 7,999 – 9,999
8 ต่อวีซ่าบั้นปลาย/ วีซ่าแต่งงาน / วีซ่านักศึกษา / วีซ่าอาจารย์ 1 ปี 7,999 – 9,999
9 ต่อวีซ่านักท่องเที่ยว / ผ.15 / ผ.30 5,999
10 รายงานตัวการอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน 4,999
11 เปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 4,999
12 ย้ายตราประทับวีซ่าเข้าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 4,999
13 แก้ไขตราประทับวีซ่า 4,999
14 Single Re-Entry Visa ขอกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้ง 7,999
15 Multiple Re-Entry Visa ขอกลับมาในราชอาณาจักรหลายครั้ง 7,999
16 ยกเลิก Non-Immigrant Visa (Non-B) 5,999
17 ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (สมุทรปราการ) 13,999
18 ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (สมุทรปราการ) 12,999
19 ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (นนทบุรี) 13,999
20 ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (นนทบุรี) 12,999