085-159-3888      จันทร์ - ศุกร์ 08:30 - 17:30 น.      contact@italthailawfirm.com

รับว่าคดีความทั่วราชอาณาจักร

1. บริการกฎหมายหุ้นส่วนบริษัทและการลงทุน 

    บริการร่างสัญญา จัดทำเอกสาร จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด การขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน ขยายโรงงาน การร่วมลงทุน การควบรวมกิจการ การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร รับจดทะเบียนพาณิชย์ การเลิกนิติบุคคลและชำระบัญชี รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ รับจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ของนิติบุคคล กฎหมายขนส่ง

 

2. บริการกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

    ให้บริการด้านการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ และระเบียบของคณะกรรมการ กลต. การนำหุ้นเข้าจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ 

 

3. บริการกฏหมายภาษีอากร 

   บริการแนะนำและตอบข้อสงสัย เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การวางแผนภาษีของธุรกิจ หลักและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับภาษีอากร การตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีตาม กฎหมายภาษีอากร การยื่นอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรของเจ้าพนักงาน การรับมอบอำนาจเพื่อชี้แจงและให้ปากคำแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การดำเนินคดีภาษีอากร  โดยการเป็นที่ปรึกษาประจำรายเดือน หรือรายเรื่อง การกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล วางแผนภาษีของธุรกิจแต่ละประเภท การดำเนินคดีภาษีอากร

 

4. บริการกฎหมายด้านอสังหาริมทรัพย์ 

   บริการรับให้คำปรึกษาและดำเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาที่ดิน บ้านจัดสรร อาคารชุด ตลอดจนอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ การจัดทำข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด จดทะเบียน อาคารชุด การจัดการผลประโยชน์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน ค้าขายที่ดิน รังวัดที่ดิน จดทะเบียนนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด การป้องกันและเยียวยาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ร่างข้อตกลง การกำหนดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจำกัดเงื่อนไขในการดำเนินกิจกรรมบางประเภท การวางแผนและการตรวจสอบกิจการซึ่งเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

 

5. บริการกฎหมายแรงงานและการจ้างงาน 

   บริการเกี่ยวกับการจ้างงานและการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน การจัดตั้งกองทุนทดแทน กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การจ้างงาน การป้องกันและแก้ไขข้อพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน และการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน หรือแรงงานสัมพันธ์

 

6. บริการกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

   บริการให้คำปรึกษา และดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อคุ้มครอง การใช้ประโยชน์ จากทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร การโต้แย้งคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตรที่คล้ายหรือเลียนแบบ การจัดทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร การติดตามตรวจสอบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อดำเนินการกับผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การดำเนินการใดๆ เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของท่านในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

 

7. บริการกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ 

   บริการกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการดำเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย ตั้งแต่การตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สิน และหนี้สิน การให้คำปรึกษา และดำเนินการปรับโครงสร้างทรัพย์สิน หนี้สิน การยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ การจัดทำและบริหารแผนฟื้นฟูกิจการ รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ตามกฎหมายล้มละลาย

  • ทำอย่างไรเมื่อถูกฟ้องล้มละลาย จะปลดจาการล้มละลายเมื่อไร จะขอประนอมหนี้ต้องทำอย่างไร
  • ทำอย่างไรเมื่อต้องการฟ้องลูกหนี้ให้เป็นบุคคลล้มละลาย ต้องมีเงื่อนไขอย่างไรจึงจะฟ้องได้
  • จะดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ล้มละลายอย่างไร ขอรับชำระหนี้ได้ที่ไหน อย่างไร

 

8. บริการกฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชน 

   บริการดำเนินการทางกฎหมาย คดีซึ่งพิพาทระหว่างลูกความกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิของลูกความ การดำเนินการแก้ไข หรือบรรเทาความเดือดร้อน หรือความเสียหาย หรือระงับข้อพิพาทจากคำสั่งหรือสัญญาทางปกครอง การใช้สิทธิเรียกร้องทางปกครอง การโต้แย้ง และอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง การใช้สิทธิ เรียกร้องตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร ระงับข้อพิพาทจากคำสั่งหรือสัญญาทางปกครอง การจัดทำ เอกสารและสัญญาทางปกครอง การใช้สิทธิเรียกร้องทางปกครอง การโต้แย้ง และอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง การดำเนินคดี หรือแก้ต่างคดีปกครอง การใช้สิทธิเรียกร้อง ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร และกฎหมายมหาชนอื่น

 

9. บริการกฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าว 

  บริการงานที่ปรึกษากฎหมาย ตรวจวิเคราะห์ และร่างสัญญาภาษาต่างประเทศ การขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว การต่อใบอนุญาตเป็นการชั่วคราว การขอกลับเข้ามาในประเทศไทย การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจคนต่างด้าว การขอโอนสัญชาติ งานแปลเอกสาร สัญญาไทย-อังกฤษ และเอกสารทั่วไป ตลอดจนการขอรับรองเอกสาร จากกระทรวงการต่างประเทศ ฯลฯ

 

10. บริการกฎหมายทั่วไป  

  บริการให้คำปรึกษา จัดทำเอกสารทางกฎหมาย และสัญญาแก่กิจการ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สถาบันการเงิน ประกันภัย ฯลฯ รวมทั้งการขออนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ฯลฯ

1. คดีแพ่ง

ให้บริการในการฟ้องร้องดำเนินคดีและว่าต่างแก้ต่าง การตั้งประเด็นข้อต่อสู้คดี เช่น คดีกู้ยืม คดีบัตรเครดิต คดีบังคับจำนอง คดีสินเชื่อ คดีผิดสัญญาซื้อขายหรือสัญญาจะซื้อจะขาย คดีจ้างทำของ คดีภาษีอากร คดีระหว่างประเทศ คดีที่ดิน คดีฟ้องแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ คดีการเวนคืนที่ดิน การร้องขอครอบครองปรปักษ์ ทางจำเป็นหรือการขอเปิดใช้ทาง คดีฟ้องภาระจำยอม คดีฟ้องขับไล่ การร้องขัดทรัพย์ คดีมรดก คดีแชร์ หุ้นส่วนบริษัท คดีฟ้องแพทย์ คดีผู้ประสบภัยจากรถ คดีรถชน คดีบริษัทประกันภัย คดีฟ้องไล่เบี้ย รับสภาพหนี้ การทำพินัยกรรม การจัดการทรัพย์มรดก การร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก

 

2. คดีอาญา

ให้บริการในการฟ้องร้องดำเนินคดีและว่าต่างแก้ต่าง การตั้งประเด็นข้อต่อสู้คดี เกี่ยวกับ คดีความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น คดีลักทรัพย์ คดียักยอกฯลฯ คดีเกี่ยวกับการค้า เครื่องหมายการค้า คดีลิขสิทธิ์ คดีเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง คดีฉ้อโกงฯ หรือความผิดเกี่ยวกับคดีอาญาทุกประเภท ความผิดลหุโทษ วิธีและการขอให้ศาลรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ การขอปล่อยตัวชั่วคราว การคัดค้านคำสั่งศาลที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว การประกันตัวผู้ต้องหา การยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาสู่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา บริษัทฯ จะมีทีมทนายความเรียบเรียงคัดค้านหรือโต้แย้งคำพิพากษาของศาลล่างตามแนวทางข้อวินิจฉัยของกฎหมาย

 

3. คดีแรงงาน

ให้คำปรึกษาและวางแผนกฎหมายแรงงาน ข้อบังคับเกี่ยวกับแรงงาน การบริหารจัดการเกี่ยวกับสหภาพแรงงาน ให้บริการในการฟ้องร้องดำเนินคดีและว่าต่างแก้ต่างคดี เช่น กรณีลูกจ้างฟ้องร้องดำเนินคดีนายจ้าง คดีเรียกเงินค่าชดเชย ค่าจ้าง สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหาย เนื่องจากถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ยื่นคำร้องขอลงโทษกรรมการลูกจ้าง รับชี้แจงพนักงานตรวจแรงงานหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน เจรจาข้อพิพาทแรงงาน

 

4. คดีครอบครัว

ให้บริการการฟ้องร้องดำเนินคดีและว่าต่างแก้ต่างคดี เช่น คดีฟ้องหย่า แบ่งสินสมรส คดีเกี่ยวกับอำนาจปกครอง การร้องขอให้เป็นบุคคลสาบสูญ การร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้อนุบาล ขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ฟ้องคดีขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร ขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์ ผู้เยาว์ขอศาลมีคำสั่งทำการสมรสกรณีอายุไม่ครบ 17 ปี บริบูรณ์ ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรฟ้องให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมการจัดการสินสมรสซึ่งจะต้องจัดการร่วมกัน ขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตแทนความยินยอมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง ขอให้ศาลมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาในสัญญาก่อนสมรส คู่สมรสขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้แยกกันอยู่ต่างหากเป็นการชั่วคราว หญิงหม้ายขอศาลมีคำสั่งทำการสมรสก่อน 310 วัน นับแต่ขาดจากการสมรสเดิม

 

5. คดีประเภทชำนาญพิเศษ

ให้บริการการฟ้องร้องดำเนินคดีและว่าต่างแก้ต่าง คดีแพ่งหรือคดีอาญาที่กฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาล คดีล้มละลาย คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ เช่น คดีอาญาและ คดีแพ่งเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และคดีแพ่ง เกี่ยวกับข้อพิพาทตามสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ คดีแพ่งเกี่ยวกับการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้า หรือตราสารการเงินระหว่างประเทศหรือการให้บริการระหว่าง ประเทศการขนส่งระหว่างประเทศ การประกันภัยและนิติกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่อง คดีแพ่งหรือคดีอาญาที่เกี่ยวกับข้อพิพาทในการ ออกแบบวงจร การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ ชื่อทางการค้า ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่แสดงถึงแหล่งกำเนิดของสินค้า ความลับ ทางการค้าและการคุ้มครองพันธุ์พืช

บริการจัดทำสัญญา การตรวจแก้ไขสัญญาหรือตรวจร่างสัญญา ออกแบบสัญญา การให้คำปรึกษาและตรวจสอบสัญญาทุกประเภท เช่น สัญญาผู้ถือหุ้น สัญญาร่วมลงทุน สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาซื้อขายหรือสัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาซื้อขายสินทรัพย์ สัญญากู้เงิน สัญญาการให้สินเชื่อ สัญญาบริการ สัญญาธุรกิจทุกประเภท

บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้บริการในการติดตามทวงถามชำระหนี้ การเร่งรัดหนี้สิน เพื่อขอรับชำระหนี้จากลูกหนี้ การบังคดีคดีทางแพ่งและทางคดีอาญา การสืบทรัพย์และตรวจกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน การยึดที่ดินหรือทรัพย์สินของลูกหนี้ออกขายทอดตลาด การอายัดเงินเดือน เงินโบนัส การอายัดเงินเงินในบัญชีของลุกหนี้ การอายัดสิทธิเรียกร้อง การค้ำประกันในศาล การงดการบังคับคดี

ให้บริการขอรับใบอนุญาตให้ทำงานของคนต่างด้าวและต่ออายุวีซ่า การขอรับการส่งเสริมการลงทุน จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร จดทะเบียนจัดตั้ง/แก้ไขเพิ่มเติมบริษั จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาคม สมาคมการค้า มูลนิธิ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ลงชื่อรับรองรายการทะเบียนพาณิชย์  ให้บริการติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับและอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาบริการแปลเอกสารไทย จีน อังกฤษ