085-159-3888      จันทร์ - ศุกร์ 08:30 - 17:30 น.      contact@italthailawfirm.com

รับรองเอกสาร รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล รับรองคำแปล รับรองเอกสารเพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ (ไทย จีน และอังกฤษ)

เราดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการแปลเอกสารภาษาจีน ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโดยเฉพาะ เราให้ความสำคัญกับ คุณภาพของผลงาน เป็นอันดับหนึ่ง รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ คือหัวใจในการให้บริการของเรา
-  รับแปลเอกสารด้านกฎหมาย
-  รับแปลเอกสารทางธุรกิจ
-  รับแปลเอกสารด้านสิ่งแวดล้อม
-  รับแปลเอกสารทางการเงิน
-  รับแปลเอกสารทางการศึกษา
-  รับแปลเอกสารส่วนตัว (บัตรประจำตัวประชาขน ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ)

ให้บริการด้านการแปลเอกสารภาษาภาษาอังกฤษ ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโดยเฉพาะ เราให้ความสำคัญกับ คุณภาพของผลงาน เป็นอันดับหนึ่ง รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ คือหัวใจในการให้บริการของเรา
-  รับแปลเอกสารด้านกฎหมาย
-  รับแปลเอกสารทางธุรกิจ
-  รับแปลเอกสารด้านสิ่งแวดล้อม
-  รับแปลเอกสารทางการเงิน
-  รับแปลเอกสารทางการศึกษา
-  รับแปลเอกสารส่วนตัว (บัตรประจำตัวประชาขน ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ)