085-159-3888      จันทร์ - ศุกร์ 08:30 - 17:30 น.      contact@italthailawfirm.com

เกี่ยวกับเรา

 

สำนักงานกฎหมาย อิตัลไทย หรือ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า  “ITAL THAI LAW FIRM” เป็นสำนักงานกฎหมายที่ให้ บริการทางด้านกฎหมายและการบัญชี ซึ่งเป็นที่รู้จัก และยอมรับในสังคมธุรกิจทั้งในประเทศไทย และในต่าง ประเทศ ประกอบด้วยทีมผู้บริหารที่มีคุณความรู้  ความชำนาญ และเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี จึงสามารถ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐาน ในระดับสากาล

สัญลักษณ์ขององค์กร

 

สำนักงานกฎหมายอิตตัลไทย หรือภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า “ ITAL THAI LAW FIRM ” เป็นสำนักงานกฎหมายที่ใช้บริการทางด้านกฎหมายและการบัญชี ซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคมธุรกิจทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ ประกอบด้วยทีมผู้บริหารที่มีคุณความรู้ ความชำนาญ และเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี จึงสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตฐานในระดับสากล พร้อมใบรับรองคุณภาพ

วิสัยทัศน์

 

สำนักงานกฏหมายอิตตัลไทย หรือภาษาอังกฤษใช้ คำว่า “ITAL THAI LAW FIRM” ก่อตั้งเพื่อให้บริการ ด้านกฏหมายด้านการบัญชี ด้วยใจมุ่งมั่น จริงใจ สร้างมิตร สร้างงาน เพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลหรือนิติบุคคล

ประวัตติความเป็นมา

 

ก่อนที่จะมาเป็นบริษัท สำนักงานกฎหมาย อิตตัลไทย จำกัด ข้าพเจ้าเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ อดีตเคยดำเนินธุรกิจการก่อสร้างที่กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2548 ในสมัย พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2 ข้าพเจ้าได้รับเกียรติจากชาวจีนที่อาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินโดยมาเชิญตัวข้าพเจ้า ไปให้คำปรึกษาด้านกฎหมายอยู่บ่อยๆมีทั้งกลุ่มบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล เช่น บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ ของประเทศจีน ที่ข้ามน้ำข้ามทะเลเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุร กิจการก่อสร้าง ให้คำปรึกษาในการประมูลงานโครงการจากภาครัฐการยื่นซองประมูล การค้ำประกันของ การค้ำประกันสัญญา สัญญากิจการร่วมการค้า (Joint venture) สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง และการวาง แผนภาษีอากร ( Tax planning ) ด้านกฎหมายแรงงานต่างๆ และกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ( International trade law ) เป็นต้น

 

บางครั้งข้าพเจ้ารู้สึกว่าการให้คำปรึกษาในกลุ่มนักธุรกิจชาวจีนนั้น ความรู้ที่มีอยู่ของข้าพเจ้ายังน้อยเกินไป ไม่เพียงพอสำหรับธุรกิจโลกสมัยใหม่ โดยเฉพาะในเรื่องการค้าระหว่างประเทศ ( International trade ) การซื้อขายระหว่างประเทศ การขนส่งทางทะเล การประกันภัยทางทะเล การชำระเงินโดย เลตเตอร์ออฟเครดิต หรือ L/C) จึงเป็นจุดที่ทำให้ข้าพเจ้าตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (ปริญญาบัตรใบที่ 2 ) ในสาขากฎหมายธุรกิจ (Business Law ) ที่มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ (ABAC ) และต่อด้วยปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา สื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก (Krirk Unitversity) 

 

แต่ปัญหาส่วนใหม่ไม่ได้อยู่ที่การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย แต่อยู่ที่เวลามีข้อพิพาทในเรื่องต่างๆ หาทนายความที่ เหมาะสมกับงานไม่ค่อยได้ หาได้แต่มักจะติดงาน ไม่ทันต่อการใช้งาน และบางครั้งก็ไม่มีความสามารถช่วยเหลือ เขาเหล่านั้นได้ 

 

ต่อมาเมื่อ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ข้าพเจ้าจึงได้ใช้ บริษัท ซี.เอ็ม.แลนด์ แมนโปรเจกท์ จำกัด ที่ก่อตั้ง เพื่อทำธุรกิจ การก่อสร้างที่จังหวัดระยอง มาเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สำนักงานกฎหมาย อิตตัลไทย จำกัด หรือในภาษาอังกฤษใช้ชื่อว่า ITALTHAI LAW FIRM CO.,LTD ก่อตั้งเพื่อให้บริการด้านกฎหมาย ด้านการบัญชี การวางแผนภาษีอากร ( Tax planning ) รับว่าความทั่วราชอาณาจักร จนเป็นสำนักงานกฎหมาย อิตตัลไทย ในปัจจุบัน 

บุคลากร

ดร.เชาว์วัจน์ พาณิชย์เสรีวิศิษฐ์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี :

นิติศาสตรบัณฑิต (รุ่นที่ 10) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University)

ปริญญาโท : 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (เกรดเฉลี่ย 3.61) สาขาวิชา สื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง 

มหาวิทยาลัยเกริก (Krirk University)

ปัจจุบัน :

กำลังศึกษานิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

(Assumption Unitversity)

ปริญญาเอก :

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เกรดเฉลี่ย 3.70) สาขาวิชา สื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง 

มหาวิทยาลัยเกริก (Krirk Unitversity)

ดุษฎีบัณฑิต :

ผลงานวิจัยเรื่อง การสื่อสารทางการเมือง ผ่านบทเพลง ยืนยง โอภากุล และวงคาราบาว ช่วงปี 

พ.ศ.2524 – 2552

ด้านภาษา :

สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได้ ส่วนของภาษาจีนเรียนที่ Chung Hwa Correspondence 

School (Taiwan)

ทนาย ธนกฤต อรัญฤทธิ์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี :

ชื่อสถาบัน

ปริญญาโท : 

ชื่อสถาบัน

ปัจจุบัน :

ชื่อสถาบัน

ปริญญาเอก :

ชื่อสถาบัน

ด้านภาษา :

ชื่อสถาบัน