085-159-3888      จันทร์ - ศุกร์ 08:30 - 17:30 น.      contact@italthailawfirm.com

เอกเทศสัญญา คือสัญญาทางกฎหมายที่มีลักษณะเฉพาะตัว เป็นสัญญาที่ใช้กันมากในชีวิตประจำวัน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงจัดรวบรวมเอาไว้ ซึ่งมีทั้งสิ้น 22 ลักษณะ เพื่อให้สะดวกในการใช้ ค้นหาและอ้างอิง แต่อย่างไรก็ดี มิใช่ว่า สัญญาในทางกฎหมายจะมีเพียงเอกเทศสัญญาเท่านั้น บุคคลสามารถทำสัญญาชนิดอื่นๆ หรือเรียกชื่อสัญญาอย่างไรก็ได้โดยอิสรเสรี ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ระบุสัญญาต่างๆ ที่เป็นเอกเทศสัญญาอันเป็นสัญญาที่เป็นบ่อเกิดแห่งหนี้ ซึ่งมีหลายลักษณะในบรรพ 3 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งประกอบด้วยสัญญา 22 ชนิด

1.สัญญาซื้อขาย

2. สัญญาแลกเปลี่ยน

3.สัญญาเรื่องการให้

4.สัญญาเชาทรัพย์

5. สัญญาเชาซื้อ

6.สัญญาจางแรงงาน

7.สัญญาจางทําของ

8.สัญญารับขนของ

9. สัญญาการยืม

10.สัญญาฝากทรัพย์

11. สัญญาค้ำประกัน

12. สัญญาจํานอง

13. สัญญาจํานํา

14. สัญญาเก็บของในคลังสินคา

15. สัญญาตัวแทน 16.สัญญานายหนา

17. สัญญาประนีประนอมยอมความ

18. สัญญาการพนันขันตอ

19. สัญญาบัญชีเดินสะพัด

20. สัญญาประกันภัย

21. สัญญาตั๋วเงิน และ

22. สัญญาหุนสวนบริษัท

 

ขอบคุณที่มา pramarn.com

 

สัญญาซื้อขายเป็นเอกเทศสัญญาอย่างหนึ่งครับ เพราะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติเรื่องสัญญาซื้อขายซึ่งครอบคลุมทั้งสัญญาซื้อขายธรรมดาและสัญญาซื้อขายเฉพาะบางอย่าง ซึ่งได้แก่สัญญาขายฝาก สัญญาขายตามตัวอย่าง ขายตามคำพรรณนา ขายเผื่อชอบและขายทอดตลาด โดยสัญญาซื้อขาย คือ สัญญาที่บุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อจะต้องใช้ราคาทรัพย์สินนั้นครับ

เงื่อนไขสัญญา…ตามกฎหมาย

อย่างที่ผมคุยไว้กับคุณผู้อ่านว่าเอกเทศสัญญานั้นจะมีการกำหนดหลักปฏิบัติไว้ อย่างเช่นสัญญาซื้อขายมี 2 ลักษณะของทรัพย์สินครับ

1) สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรืออาจจะทำเป็นสัญญาจะซื้อจะขายก่อนจะไปจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานก็ได้ เช่น การซื้อขายที่ดิน การซื้อขายคอนโดมีเนียม ฯลฯ  และ

2) สัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ ถ้าราคาตกลงกัน 500 บาทหรือมากกว่านั้นก็ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ มีการวางมัดจำหรือมีการชำระหนี้บางส่วนจึงจะสามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้  ถ้าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา ส่วนราคาทรัพย์ต่ำกว่านี้ไม่ต้องทำเป็นหนังสือก็ฟ้องร้องบังคับคดีกันได้เช่นกันครับ

แม้ว่าศัพท์ทางด้านกฎหมายอาจจะฟังดูยุ่งยากและสื่อสารกันลำบากแต่ถ้าคุณผู้อ่าน Lisa พยายามทำความเข้าใจโดยสอบถาม-พูดคุยกับคนในแวดวงกฎหมายให้บ่อยๆ เข้าไว้หรือไม่ก็ลองพยายามอ่านและทำความเข้าใจกฎหมายต่างๆ เช่นนี้คุณก็จะเข้าใจถ้อยคำเฉพาะทางกฎหมายได้ดีขึ้นครับผม

 

ขอบคุณที่มา pramarn.com